Aankondiging van een opdracht

Roeselare: Buitengewone onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen 2017

• Het affrezen van bestaande topasfaltlagen (in principe 4cm dikte) + de aanleg van een nieuwe asfalt toplaag (dikte 4cm)
• Het opbreken van asfaltverhardingen met fundering, plaatsen nieuwe fundering + asfaltverharding
• Overlagen van bestaande asfaltlagen
• Vernieuwen van rioleringsdoorsteek
• Aanleg van een karrenspoor in betonverharding
• Bouwen van 2 tractorsluizen
• Plaatsen lijnvormige elementen

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE256 - Arr. Roeselare

Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Roeselare
Postadres
Botermarkt 2
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Johan Vandenbroucke
E-mail
Johan.Vandenbroucke@roeselare.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: C

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!