Aankondiging van een opdracht

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde Koninklijk Instituut Woluwe Renovatie dak

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde
Koninklijk Instituut Woluwe
Renovatie dak
Perceel 1 - Asbestverwijdering

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45262660 - Verwijderen van asbest
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres
Stropstraat 119
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
michel.bekaert@fracarita.org

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestekdocumenten

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!