Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Technieken nieuwe ontmoetingscentrum Woumen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE252 - Arr. Diksmuide

Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45343000 - Installeren van brandpreventie-installaties
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Diksmuide
Postadres
Heernisse 6
Plaats
Diksmuide
Postcode
8600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Tanja Verheirstraeten
E-mail
Tanja.Verheirstraeten@diksmuide.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

De opdrachtnemer voegt bij zijn offerte de passende bankverklaring.

Technische en beroepsbekwaamheid

Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver voegt bij zijn inschrijving ten minste 3 attesten voor goede uitvoering uit de aangeleverde lijst.
De attesten worden afgeleverd door de bouwheer uit de referentielijst.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 3
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!