Aankondiging van een opdracht

Boomverjonging

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kristof Hillewaert
E-mail
kristof.hillewaert@brugge.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

passende bankverklaring

Eventuele minimumeisen:

nvt

Technische en beroepsbekwaamheid

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!