Aankondiging van een opdracht

Boven-Schelde. Vernieuwen aanmeerconstructie Molens T’Kindt te Kerkhove (Avelgem).

Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van de aanmeerconstructie ter hoogte van het bedrijf Molens T’Kindt te Kerkhove (Avelgem). De bestaande steiger dient afgebroken te worden en er wordt een verticale oeververdediging met kaaiplateau gebouwd.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
27-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE254 - Arr. Kortrijk

Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Renate Buysse
E-mail
renate.buysse@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B of E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

registratie vereist

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!