Aankondiging van een opdracht

(Ver)bouwen van een kinderdagverblijf voor 54 kinderen

Verbouwen van een rijwoning met magazijn naar een kinderdagverblijf voor 54 kinderen

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW de vlam
Postadres
Sint Bernardsesteenweg 503
Plaats
Hoboken
Postcode
2660
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Judith Westerveld
E-mail
judith.westerveld@hotmail.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!