Aankondiging van een opdracht

Campus Mater Dei, verbouwing blok A

Verbouwing en renovatie van klaslokalen en nieuwe inkomhal: bouwkundige werken

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE221 - Arr. Hasselt

Opdrachtcodes (CPV)
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42416000 - Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden
45214200 - Schoolgebouwen
45214220 - Bouwen van middelbare school
45330000 - Loodgieterswerk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WICO vzw
Postadres
Dorpsstraat 93
Plaats
Overpelt
Postcode
3900
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marc Vaesen
E-mail
info@mdo.wico.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie aanbestedingsdocumenten

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D, D1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!