Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010815.P30: inkomzone west OPG 3, perceel rook en warmte afvoer

De realisatie van de inkomzone vormt het sluitstuk voor de realisaties binnen het ziekenhuiskwadrant in aansluiting met het onderzoeks- en onderwijskwadrant. Het project omvat een ondergronds parkeergebouw voor de campussite Gasthuisberg, met daarin circa 1000 parkeerplaatsen en een k&r-zone. Daarenboven behelst het project onder andere een centraal ontsluitingspunt (stijg-en daalpunt) en een verbindingstunnel.
De totale oppervlakte van het project bedraagt 43.000 m².
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van de rook-en warmte afvoer zoals vernoemd in bovenvermelde opdracht.
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
45215141 - Bouwen van operatiekamer
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, dienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiep tav. Annelies Michiels
E-mail
paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!