Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Vergroeningsproject Centrum Beveren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

In centrum Beveren werd de wegenis destijds uitgevoerd in een gekleurde printbeton. Doordat de beton niet in de massa was gekleurd, is de wegenis door de jaren heen sterk verkleurd en verweerd. Samen met een gebrek aan groen heeft het centrum hierdoor een troosteloze en grauwe aanblik gekregen. Een opwaardering van het centrum onder de vorm van een groenere en frissere dorpskern dringt zich dan ook op.
Perceel 1: De printbeton in de rijweg wordt uitgefreesd en vervangen door een toplaag in asfalt.
Perceel 2: De Groenezones worden afwisselend in groenblijvende vakbeplanting en vaste plantenborders aangelegd. Op het Sint-Germanusplein worden leibomen geplaatst.
Realisatie van het project is voorzien voor het voorjaar van 2018, afwerking tegen eind mei 2018.

Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE256 - Arr. Roeselare

Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Roeselare
Postadres
Botermarkt 2
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stefan Leys
E-mail
stefan.leys@roeselare.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Uittreksel uit het Centraal Strafregister
Dit attest moet niet bij de offerte gevoegd worden, maar zal enkel gevraagd worden aan de inschrijver wie de opdracht uiteindelijk gegund krijgt.
Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: cjc-csr@just.fgov.be
Vermeld hierbij volgende gegevens:
1. Naam rechtspersoon
2. Ondernemingsnummer
3. Adres
4. Reden (= aanbesteding)

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

1

Technische en beroepsbekwaamheid

Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:

2
Vereiste erkenning: Perceel 1: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1
Perceel 2: G3 (Beplantingen), Klasse 1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!