Aankondiging van een opdracht

Oud gemeentehuis: Aanpassings-, verfraaiings- en verbouwingswerken

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Gent
Postadres
Onderbergen 86
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ruth De Loof
E-mail
ruth.deloof@ocmw.gent

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
De kandidaat/inschrijver voegt wel volgend bewijsstuk bij zijn offerte:
- een recent (max. 6 maand oud) uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen).
Je kan dit eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar: cjc-csr@just.fgov.be (mailadres centraal strafregister) met volgende gegevens:
1. Naam rechtspersoon
2. Ondernemingsnummer
3. Adres
4. Reden (in dit geval: overheidsopdracht)
De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg de andere voorwaarden controleren.

Economische en financiële draagkracht

De mimumvoorwaarden van financiële en economische aard, vereist krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken, zijn voldoende voor de financiële en economische draagkracht. De inschrijver voegt het bewijs van de vereiste erkenning bij zijn offerte.

Eventuele minimumeisen:

Voldoen aan de vereiste erkenning.

Technische en beroepsbekwaamheid

* Als bewijs van de technische en beroepsbekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen:
- een lijst met vergelijkbare projecten gedurende de afgelopen vijf jaar met het totaal bedrag van de eindafrekening per project. Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan: het oprichten van gebouwen van dezelfde omvang (m²) en prijscategorie. De referenties, de vereiste erkenning, het bedrag en de tevredenheid moeten blijken uit certificaten die door het opdrachtgevend bestuur zijn opgesteld en ondertekend.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver heeft minimum 3 referentieprojecten met een projectwaarde van minimum 250.000 excl. BTW, die voorlopig zijn opgeleverd in de laatste 5 jaar.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!