Rectificatie

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen in de districten Geel en Antwerpen Perceel 1: district Geel Perceel 2: district Antwerpen

Deze aanneming heeft tot doel om in de districten Geel en Antwerpen langsheen de gewest- en autosnelwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.
Deze aanneming omvat 2 toe te wijzen percelen (zie I, 2, art. 58 hierna in het bestek).

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
alex.bosmans@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
Te lezen:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. Rectificatiebericht nr 1 d.d. 22/12/2017: Volgende tekst werd toegevoegd aan het bestek op pag.72 12.4.1 : 'Voor perceel 1 (district Geel) is alle nodige signalisatie (inclusief op A-wegen) inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. Voor perceel 2 (district Antwerpen) is de nodige signalisatie NIET inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. De botsers worden apart vergoed. ' Voor perceel 2 werd een nieuwe samenvattende opmetingsstaat toegevoegd bij documenten.

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!