Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding en verbouwing apotheek

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE221 - Arr. Hasselt

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45215100 - Gebouwen voor de gezondheidszorg
45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
45262800 - Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annelies Sneyers
E-mail
annelies.sneyers@jessazh.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!