Aankondiging van een opdracht

renovatie van de kleedkamers van de sporthal en topsporthal van het Sport Vlaanderen centrum Gent

De opdracht heeft als voorwerp de studie en uitvoering van de renovatie van de kleedkamers en omvat als bijzonderste werken :
- (Beperkte) afbraakwerken
- Plaatsen vloerbekleding
- Plaatsen deuren
- Schilderwerken
- Renovatie faience douches
- Plaatsen gipskartonwanden

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
peter.standaert@sport.vlaanderen

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!