Aankondiging van een opdracht

Borgloon - Graaf Lodewijk blok F+G

Nieuwbouw van 17 sociale koopwoningen

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kleine Landeigendom cvba
Postadres
Pliniuswal 1 bus 2
Plaats
Tongeren
Postcode
3700
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Carlier Erik, directeur
E-mail
info@kleinelandeigendom.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

RSZ attest

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

attest van erkenning

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!