Aankondiging van een opdracht

0916d ZA10 OMGEVINGSWERKEN

0916d ZA10 OMGEVINGSWERKEN

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw OZCS Zuid Antwerpen
Postadres
Gemeenteplein 8
Plaats
Kontich
Postcode
2550
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
bart.halans@skynet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: C1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!