Aankondiging van een opdracht

Renovatie van de psychiatrie gebouw Hc

Renovatie van de psychiatrie gebouw Hc
6 percelen

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45400000 - Afwerking van gebouwen
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UVC Brugmann - Ziekenhuisvereniging Brussel en Schaarbeek
Postadres
A. Van Gehuchtenplein 4
Plaats
Brussel
Postcode
1020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Fabienne BAUWENS - Administratie
E-mail
fabienne.bauwens@chu-brugmann.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zicht niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in KB van 15/06/2006 en KB van 15/07/2011

Economische en financiële draagkracht

Een bankverklaring, opgesteld volgens het model cf art.
67 §1 KB 15/07/2011.
Een omzetverklaring opgesteld volgens het model cf atr
67 §3 KB 15/07/2011.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste
5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede
uitvoering voor de belangrijkste werken conform §4 1°a) art 68 KB 15/07/2011.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1 cat D Klasse 5
Perceel 2 cat D5 Klasse 2
Perceel 3 cat D5 Klasse 4
Perceel 4 cat P1 Klasse 5
Perceel 5 cat D16 Klasse 3
Perceel 6 cat D18 Klasse 4

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!