Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Kerkplein Opgrimbie: renovatie - uitvoerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE223 - Arr. Tongeren

Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Maasmechelen
Postadres
Heirstraat 239
Plaats
Maasmechelen
Postcode
3630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Erwin Vranken
E-mail
overheidsopdrachten@maasmechelen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!