Rectificatie

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen inzake conformiteit van de verwarmingsinstallaties.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
SCL LE LOGIS
Postadres:
Georges Benoidtlaan 22
Plaats:
Brussel
Postcode:
1170
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Béatrice Léonard
E-mail:
bleonard@sisp.irisnet.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van : - een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging, een volledige werkopdracht heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoordt:  betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de werken excl. BTW groter of gelijk aan 1 100 000euro ;  betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een voor huisvesting bestemd gebouw met minstens 250 wooneenheden. De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 27 november 2012 en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.
Te lezen:
De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van : - een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging, een volledige werkopdracht heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoordt:   Betrekking hebben gehad op werkzaamheden van dezelfde aard als die beschreven in de documenten van de opdracht en uitgevoerd in voor huisvesting bestemde gebouwen die minstens 250 woonhededen omvatten. Het is noodzakelijk dat deze werkzaamheden werden uitgevoerd in betrokken woningen. Het totaalbedrag van dit project excl. BTW moet hoger of gelijk ziin aan 1 100 000 euro ; De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 27 november 2012 en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D16
Te lezen:
Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D16 D17

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!