Rectificatie

Groen- en netheidsonderhoud in het district 311 Brugge - Autosnelwegen Noord

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting
- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil
- Het uitvoeren van werkzaamheden van de verhardingen van wegen
- Het reinigen van straatkolken, straatkolkroosters, afvoerbuizen, aquadrains en onderzoekputten.
- Het reinigen en vrijmaken van berm- en taludgoten.
- Het ledigen van afvalbakken.
- Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.
- Het ruimen van sloten.
- Het profileren van bermen door afgraving.
- Het uitvoeren van regiewerken voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.
- Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45112200 - Afgraven van grond

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres:
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats:
8200 Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Ing. Bert Brugghe
E-mail:
bert.brugghe@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Op pagina 8 van het bijzonder bestek wordt onder art. 43 §2 ‘Duur van de raamovereenkomst’, alinea 3 geschrapt. Het betreft volgende tekst: De aanbestedende overheid zal tijdens deze periode voor minimaal 1.250.000 euro (incl. btw) aan werken via deze opdracht toekennen. De aanbestedende overheid heeft, éénmaal dit minimum uitgevoerd, het recht de opdracht op te zeggen. Een eventuele opzeg nadat dit minimum uitgevoerd werd geeft geen recht op enige vorm van schadeloosstelling. In geval van opzeg dienen de reeds gegeven dienstbevelen echter nog steeds uitgevoerd te worden.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!