Aankondiging van een opdracht

Beheer en onderhoud van technische installaties in 8 gebouwen, voor een periode van vier jaar

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde
Postadres
Grote Markt z/n
Plaats
Vilvoorde
Postcode
1800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Fabrice Van Droogenbroeck
E-mail
fabrice.van.droogenbroeck@vilvoorde.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juin 2016.

Economische en financiële draagkracht

bewijs van omzet (laatste 3jaar)

Eventuele minimumeisen:

bewijs van omzet (laatste 3jaar)

Technische en beroepsbekwaamheid

Attest VCA/ ISO 9001 (eveneens certificatie voor onderhoud lift)
Attest onderhoud cultureel centrum + teveredenheidsattest
Attest onderhoud zwembad + tevredenheidsattest
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en gestaafd door certificaten die door de opdrachtgever zijn opgesteld of goedgekeurd.
* Een lijst van het personeel dat voor deze opdracht zal ingezet worden (attesten en diploma's bij te voegen).
* Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven + identificatie onderaannemers.
* Een label, attest of certificaat dat het toepassen van een veiligheidszorgsysteem aantoont (VCA-certificaat, ISO-certificaat of gelijkwaardig).
* Een bewijs van certificering voor de activiteit "onderhoud van liften" van de inschrijver of zijn onderaannemer.
* Voor wat de activiteit "onderhoud van theatertechnieken" betreft, dient de inschrijver aan te tonen dat hij minimaal één dergelijke installatie onder contract heeft (gehad) of dat hij werkt met een onderaannemer die over de nodige technische kennis beschikt inzake het onderhoud van dergelijke installaties.
* Voor wat de activiteit "onderhoud van zwembadtechnieken" betreft, dient de inschrijver aan te tonen dat hij minimaal één dergelijke installatie onder contract heeft (gehad) of dat hij werkt met een onderaannemer die over de nodige technische kennis beschikt inzake het onderhoud van dergelijke installaties.

Eventuele minimumeisen:

* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 4
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 4
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 4
P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 4
P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), Klasse 4

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!