Aankondiging van een opdracht

Gevelrenovatie vleugel E

Aanbrengen van een gevelisolatie-systeem met muurtegels en bepleistering en zonnewering.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Ankerwijs
Postadres
Jan Moorkensstraat 54
Plaats
Berchem
Postcode
2600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Maesen
E-mail
veerle.maesen@sg-anker.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D11, D4

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!