Aankondiging van een opdracht

Vrijthof: herinrichting - uitvoerder

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE223 - Arr. Tongeren

Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Maasmechelen
Postadres
Heirstraat 239
Plaats
Maasmechelen
Postcode
3630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jo Bollen
E-mail
overheidsopdrachten@maasmechelen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

erkenningscategorie C of C1

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

erkenningsklasse 5

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 5

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!