Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Herinrichting trappenhal en 1e verdieping mechaniekersgebouw lot onderhoudsbinnenschilderwerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
45442100 - Schilderwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Abdijbekestraat 9
Plaats
Sint-Andries
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Marie-Christine Warlop
E-mail
Marie_Christine.Warlop@west-vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de persoonlijke toestand (verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden én selectiecriteria) verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten m.b.t. uitsluiting opvragen - afgezien van documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke electronische toepassingen in andere lidstaten kunnen worden bekomen - die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documenten niet worden ingediend wordt hij van de opdracht uitgesloten. De verificatie van de toestand m.b.t. de selectiecriteria gebeurt aan de hand van de documenten gevoegd bij de offerte.
Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerd naar de sociale en fiscale schulden. Dit gebeurt aan de hand van de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke electronische toepassingen in andere lidstaten. Als buitenlandse inschrijver is het aangewezen een recent attest te voegen bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

Technische en beroepsbekwaamheid

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!