Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN BOUWKUNDIGE AANPASSINGSWERKEN EN KLUSJES, OP AFROEP

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
02-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE212 - Arr. Mechelen

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45442100 - Schilderwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Chantal Thijs
E-mail
chantal.thijs@emmaus.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door
het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be

Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.

Economische en financiële draagkracht

* Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s en arbeidsongevallen
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de specifieke omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

- Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's (met vermelding van het verzekerde bedrag) voor een bedrag van minimaal 125.000 EUR per schadegeval (personen, goederen) met een minimum van 500.000 EUR op jaarbasis
o Bewijs van verzekering arbeidsongevallen
- Verklaring betreffende de jaarlijkse omzet van de onderneming betreffende het uitvoeren van klusjesdiensten. Deze verklaring wordt ondertekend en gereviseerd door een bevoegd persoon of instantie in functie van de aard van de onderneming minimale omzet 200.000 EUR/jaar
- Verklaring betreffende de jaarlijkse omzet van de onderneming betreffende het uitvoeren van bouwkundige aanpassingswerken. Deze verklaring wordt ondertekend en gereviseerd door een bevoegd persoon of instantie in functie van de aard van de onderneming. Minimale jaarlijkse omzet 750.000 EUR
- Geen negatief eigen vermogen (verklaring ondertekend door gemandateerde)

Technische en beroepsbekwaamheid

- Het inschrijvingsnummer op de lijst van erkende aannemers
in het algemeen dient de inschrijver te beschikken over erkenning D klasse 3
o Als bijkomend selectiecriterium dient de inschrijver bijkomend te beschikken over erkenning D4, D5, D13, D25 klasse 2
- Veiligheidsattestering: de inschrijver moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor VCA-certificatie (Veiligheidschecklist Aannemers), dit dient aangetoond te worden met een geldig veiligheidsbeheerssysteem certificaat
- De inschrijver toont aan dat hij bevoegd is om branddeuren te plaatsen
- Een organisatiestructuur waaruit blijkt dat de inschrijver effectief, adequaat en binnen de opgelegde termijnen kan reageren op spoedinterventies (klusjesdienst).
Dit wil zeggen de vorm van permanente bereikbaarheid en het aantal onmiddellijk inzetbaar personeel, materieel en materiaal.
- Een lijst met relevante recente (2015 – 2017) van zo gelijkaardig mogelijke projecten bij voorkeur in de zorgsector met minimum vermelding van volgende gegevens:
o Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
o Omschrijving van de opdracht (met vermelding of dit in het kader van een klusjesdienst werd uitgevoerd of in het kader van bouwwerken/schrijnwerkerij)
o Aantal m² (te vermelden in de referentielijst)
o Aannemingsbedrag
o Sector
o Opgave van welk deel de kandidaat-inschrijver zelf heeft uitgevoerd en welk onderdeel in onderaanneming werd uitgevoerd
Deze referentie lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
 Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid (zie min. eisen) door de opdrachtgever.
Op dit attest dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:
- Omschrijving van de opdracht
- Orde van grootte van de opdracht
- Contactgegevens per referentie
- Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever
• Dit is essentieel ( implementatie, communicatie, projectleiding, timing... deze punten worden voorzien van een gradatie van tevredenheid; bv. zeer goed, goed)
Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document), voorzien van een recente datum (maximum 3 jaar), gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever.
Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.
- De inschrijver voegt een plan van aanpak toe (max. 2 A4) aangaande de uitvoering van één van zijn referentie opdrachten die gelijkaardig is aan deze opdracht
- De inschrijver voegt een verklaring op eer toe dat hij akkoord gaat met I.5 IDENTIFICATIE, GEDRAGSREGELS, TOEGANG TOT GEBOUW EN LEVERINGEN

Eventuele minimumeisen:

- Bewijs erkenning D klasse 3, erkenning D4, D5, D13 en D25 klasse 2 (minimaal)
o Hiervoor kan geen beroep worden gedaan op een onderaannemer
- Een geldig veiligheidsbeheerssysteem certificaat (VCA) wordt toegevoegd
- Bewijs erkend plaatser branddeuren
- Organisatiestructuur
- Opgave van de namen (inclusief CV) van minstens 5 personen die binnen de onderneming het voorbije jaar werden ingezet voor het uitvoeren van klusjes en nog steeds in dienst zijn.
- Opgave van de namen (inclusief CV) van minstens 5 personen die binnen de onderneming het voorbije jaar werden ingezet voor het uitvoeren van bouwkundige aanpassingswerken en nog steeds in dienst zijn.
(indien dit dezelfde mensen zijn als die voor de klusjesdienst worden voorgesteld dient u dit uitdrukkelijk te vermelden)
- Lijst met (maximaal 15) referenties klusjesdienst (zoals omschreven) van gelijkwaardige omvang
o Minimaal 3 getekende attesten van tevredenheid van gelijkwaardige omvang
- Lijst met (maximaal 15) referenties bouwkundige aanpassingswerken (zoals omschreven) van gelijkwaardige omvang
o Minimaal 3 getekende attesten van tevredenheid van gelijkwaardige omvang
- Plan van aanpak
- Verklaring op eer zoals omschreven (I.5)
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2 en D13 (Verfwerk), Klasse 2 en D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 2

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!