Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Gebouw gelegen Roodebeeksesteenweg 137 - Renovatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Postadres
Paul Hymanslaan 2
Plaats
Sint-Lambrechts-Woluwe
Postcode
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sven Vander Elst
E-mail
s.vanderelst@woluwe1200.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

minstens 1.000.000 EUR per jaar

Technische en beroepsbekwaamheid

Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:

minstens 2 gelijkaardige werken per jaar van minstens 300.000 EUR BTWI
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!