Aankondiging van een opdracht

Uitvoeren infrastructuurwerken fietspad langs de Mark.

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Hoogstraten
Postadres
Vrijheid 149
Plaats
Hoogstraten
Postcode
2320
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Godrie
E-mail
cindy.godrie@hoogstraten.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!