Aankondiging van een opdracht

Werken voor onderhoud van het wegen- en riolenpatrimonium van Haaltert voor opdrachten in 2018 met mogelijkheid tot herhaling in 2019 en 2020

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE231 - Arr. Aalst

Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Haaltert
Postadres
Hoogstraat 41
Plaats
Haaltert
Postcode
9450
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Serge Van den Bossche
E-mail
serge.vandenbossche@haaltert.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring: daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!