Aankondiging van een opdracht

C.C. Scharpoord: Verwijderen van asbest

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Postadres
A. Verweeplein 1
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Barbara Hots
E-mail
barbara.hots@knokke-heist.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* Op basis van artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 en latere aanpassingen kan de inschrijver uitgesloten worden van deelname aan de plaatsingsprocedure wanneer hij zich bevindt in één van volgende toestanden:
1. door de aanbestedende overheid wordt aangetoond dat de art. 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op vlak van milieu-, sociaal en arbeidsrecht zijn geschonden
2. Wanneer hij in staat van faillissement of vereffening verkeert of aangifte heeft gedaan
3. Wanneer hij bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan.
4. Wanneer hij handelingen heeft gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken heeft gemaakt die gericht zijn om vervalsing van mededingen volgens art. 5 lid 2
5. Wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan verholpen worden met andere minder ingrijpende maatregelen
6. Wanneer zich wegens eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van mededinging als bedoeld in art. 52 heeft voorgedaan en niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
7. Wanneer hij blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
8. Wanneer hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen
9. Wanneer hij heeft getracht om de besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid
Op basis van artikel 61 van het K.B. van 18 april 2017 en latere aanpassingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure (in elk stadium van de procedure) wanneer hij zich bevindt in een van volgende toestanden:
1. Veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie volgens art. 324bis van het Strafwetboek
2. Veroordeeld zijn voor omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek
3. Veroordeeld zijn voor fraude
4. Veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek
5. Veroordeeld zijn voor het witwassen van geld
6. Veroordeeld zijn voor kinderarbeid of andere vormen van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek
7. Veroordeeld zijn voor tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zijn van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 of in de zin van de wet van 30 april 1999
Op basis van artikel 62 (RSZ verplichtingen) en 63 (fiscale schulden) van het KB van 18 april 2017 en latere wijzigingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure (in elk stadium van de procedure)
Indien het een opdracht betreft van werken in onroerende staat worden bijkomende attesten door het bestuur opgevraagd:
• Attest 403 – inhoudingsplicht belastingen en invordering
• Attest 30 bis – inhoudingsplicht sociale zekerheid
Voor buitenlandse inschrijvers worden de gevraagde attesten bewezen door een document van een bevoegde instantie of een verklaring op eed, of in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring door de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De onderneming of werkgevers moeten door de overheid erkend zijn voor het uitvoeren van sloop- of verwijderingswerkzaamheden waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen (KB van 28 maart 2007)
Een geldig attest waaruit blijkt dat de inschrijver door de overheid is erkend op het ogenblik van de inschrijving en minimaal nog geldig voor 1 jaar na inschrijving.
Een geldige kopie van het gecertificeerde kwaliteistborgingssysteem dat wordt toegepast in overeenstemming met de eisen van het KB van 16 maart 2006.
De technische en organisatorische onderlegdheid om aan het KB van 16 maart 2006 te voldoen moet worden aangetoond.
De werkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door personen die de gepaste opleiding en jaarlijkse bijscholing genoten hebben.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!