Aankondiging van een opdracht

Raamcontract buitengewoon onderhoud voet- en / of fietspaden op verschillende locaties in de gemeente Herent in 2018

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Herent
Postadres
Spoorwegstraat 6
Plaats
Herent
Postcode
3020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer College van burgemeester en schepenen
E-mail
dora.beullens@herent.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Belgische inschrijvers hoeven geen rsz-attest bij hun offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen (toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017).
Buitenlandse inschrijvers moeten wel een attest bij hun offerte voegen dat aantoont dat zij in orde zijn met het betalen van de bijdragen voor de sociale zekerheid.
* Belgische inschrijvers hoeven geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun fiscale verplichtingen (toepassing artikel 63 §2 van het KB van 18 april 2017). De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Buitenlandse inschrijvers moeten wel een attest bij hun offerte voegen dat aantoont dat zij voldaan hebben aan hun fiscale verplichtingen.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!