Aankondiging van een opdracht

Weg- en rioleringswerken Broekstraat (1ste fase: Dijkstraat-Gelukstede)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE235 - Arr. Oudenaarde

Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45233120 - Wegenbouwwerken
45233140 - Wegwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oudenaarde
Postadres
Tussenmuren 17
Plaats
Oudenaarde
Postcode
9700
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Eddy Surmont
E-mail
eddy.surmont@oudenaarde.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:
- elk van de laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die ten minste EUR 2.000.000 bedraagt
- voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit
- een door een bedrijfsrevisor afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de drie laatste boekjaren

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- het voorleggen van ten minste 3 referenties betreffende de uitgevoerde gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 5 jaar, gestaafd door attesten van goede uitvoering, ondertekend door de aanbesteder. De waarde van deze opdrachten bedraagt minimum 75% van het inschrijvingsbedrag
- de bewijzen wat betreft de erkenning als aannemer, vereist voor de uitvoering van de aanne-mingswerken, desgevallend aangevuld met de erkenningen als aannemer van de onderaannemers die bij de uitvoering van de opdracht zullen worden ingezet

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!