Aankondiging van een opdracht

Rioproject Vossekotstraat

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE236 - Arr. Sint-Niklaas

Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Niklaas
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Martine Van Geeteruyen
E-mail
martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 6

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!