Aankondiging van een opdracht

Afbraak- en verbouwingswerken en aanpassen hoogspanningscabine.

PERCEEL 1 Afbraak van kapel en conciërgewoning, aanleg speelplaats, verbouwingswerken sanitair, compartimentering traphal.
PERCEEL 2 Vernieuwen bestaande hoogspanningscabine.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw
Postadres
Lange Violettestraat 29
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Piet Batselé
E-mail
batpiet@scarlet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!