Aankondiging van een opdracht

Onderhoudswerken aan rioleringen op de openbare weg

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE236 - Arr. Sint-Niklaas

Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Lokeren
Postadres
Groentemarkt 1
Plaats
Lokeren
Postcode
9160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Centrale Aankoopdienst
E-mail
cad@lokeren.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerkeidsbijdragen;
- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;
- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
* Een geldig en recent RSZ-attest van het laatste kwartaal (met droogstempel);

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Uit deze omzetverklaring moet een voldoende grote omzet blijken i.f.v. de huidige opdracht.

Technische en beroepsbekwaamheid

* De inschrijver dient minimaal 3 referenties voor te leggen van gelijksoortige opdrachten uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar, zowel naar aard als naar bedrag.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers, en/of een VCA-attest (diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 3 gelijksoortige referenties.
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!