Aankondiging van een opdracht

N140 : Opmaak start- en projectnota & opmaak technische uitvoering wegenis

Het voorwerp van de opdracht is om een start- en projectnota op te maken voor de N140
• tussen Raadsherenstraat en de R13, incl. het kruispunt Raadsherenstraat en aansluiting met het TV3V-project N140-Zierenbosstraat en aanpassing van de aansluiting met het kruispunt R13
• en voor het vak Zierenbosstraat en de Breem, met voornamelijk het kruispunt met De Breem en Veedijk en aanpassingen van het op- en afrittencomplex, aansluitend bij het TV3V-project N140-Zierenbosstraat.
Voor het eerste vak kan teruggevallen worden op de streefbeeldstudie.
Het technisch uitwerking van wegenis vertrekkende van de projectnota’s.
De veiligheidscoördinatie ontwerp maakt eveneens een onderdeel uit van de opdracht.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
16-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71355000 - Landmeetkundige diensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
danielle.fransen@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!