Aankondiging van een opdracht

GEWONE RUIMINGS-, ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN OP ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE EERSTE CATEGORIE VAN DE BUITENDIENST GENT - REGIO GENTSE KANALEN OOST

De opdracht omvat het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en de overstromingsgebieden binnen de hierboven beschreven regio van het ambtsgebied van de buitendienst Gent.
Het betreft de waterlopen:
- Caelene
- Avrijvaart
- Kanaal Van Stekene
- Zuidlede
- Isabellarigool
- Zwarte Sluiswatergang

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Raymonde de Larochelaan 1
Plaats
Sint-Denijs-Westrem
Postcode
9051
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
k.vandriessen@vmm.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: B, B1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!