Aankondiging van een opdracht

Blankenberge overstromingsmaatregelen: Mobiele keringen

Het voorwerp van de opdracht is het ontwerpen, het maken, het leveren, installeren en onderhouden (gedurende de waarborgperiode) van 8 beweegbare kleppenkeringen te Blankenberge, teneinde de openingen in de stormmuren te kunnen afsluiten bij (een voorspelling van) storm of hoge waterstand.

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
27-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45223210 - Constructiestaalbouw
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
E-mail
kust@vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!