Rectificatie

Raamovereenkomst voor de uitvoering van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van Vlarebo en Vlarema en dienstverlening in het kader van Vlarem

Het voorwerp van de opdracht is:
- Uitvoeren van bodemonderzoeken (beschrijvend, oriënterend)
- Het opstellen en begeleiden van kleinschalige bodemsaneringsprojecten
- Opmaak van technische verslagen voor grondverzet
- Uitvoeren van waterbodemonderzoek
- Opmaak van sloopopvolgingsplannen
- Het adviseren en begeleiden van de aanbestedende overheid inzake omgevingsvergunningen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
- Het adviseren en begeleiden van de aanbestedende overheid betreffende grensoverschrijdend transport en toepassing van bodem en grond/afvalstoffen.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Afdeling Zeeschelde
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ir. Leen Symons
E-mail:
leen.symons@wenz.be

Overige nadere inlichtingen

De tekst in het bestek (blz 17) m.b.t. de financiële en economische draagkracht wordt als volgt aangepast. "Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten: 1° een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn: o De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 750.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het opmaken van Technische Verslagen, Oriënterende Bodemonderzoeken, Beschrijvende Bodemonderzoeken, Bodemsaneringsprojecten, analyse van baggerspecie (voor de verschillende expertises, tezamen). o De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 125.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: Milieucoördinatie en Milieuadvies (voor de verschillende expertises, tezamen). 2° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte. " wordt gewijzigd in "Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten: 1° een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn: o Voor perceel 1 en perceel 2: De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 750.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het opmaken van Technische Verslagen, Oriënterende Bodemonderzoeken, Beschrijvende Bodemonderzoeken, Bodemsaneringsprojecten, analyse van baggerspecie (voor de verschillende expertises, tezamen). o Enkel voor perceel 2: De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 125.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: Milieucoördinatie en Milieuadvies (voor de verschillende expertises, tezamen). 2° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte. "

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!