Aankondiging van een opdracht

Heraanleg van het Marktplein (deel)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Wemmel
Postadres
Dr. H. Folletlaan 28
Plaats
Wemmel
Postcode
1780
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wim Verdoodt
E-mail
wim.verdoodt@wemmel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

uittreksel strafregister

Eventuele minimumeisen:

uittreksel strafregister

Technische en beroepsbekwaamheid

Erkenning Cat C - klasse 2

Eventuele minimumeisen:

Erkenning Cat C - klasse 2
Vereiste erkenning: Cat C klasse 2

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!