Aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Regie der Gebouwen - Heraanleggen van de bloembakken

BRUSSEL - Regie der Gebouwen - Heraanleggen van de bloembakken

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
13-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtcodes (CPV)
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marc Van de Venne
E-mail
marc.vandevenne@buildingsagency.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s
- bewijs van hun knowhow
- de namen en de beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht
- een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht,
- een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer
- een omschrijving van het gedeelte van de Opdracht dat de Ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven;

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!