Aankondiging van een opdracht

ANB/TBO/GD/2017/54 Verbouwing loods Hallerbos

Verbouwing loods Hallerbos

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE24 - Prov. Vlaams-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres
Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Huvenne
E-mail
patrick.huvenne@vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!