Aankondiging van een opdracht

Verbouwing schuur kinderboerderij "d'Oude Smelterij", Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout

Perceel 05 Elektrische installatie

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Architecten en ingenieursburo Ceenaeme-Neels
Postadres
's Gravenwinkelstraat 48
Plaats
Torhout
Postcode
8820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jef Ceenaeme
E-mail
jef@ceenaeme-neels.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt een verklaring af in het door hem ingevulde inschrijvingsbiljet dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!