Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen bufferbekkens apron 2 - Luchthaven Oostende-Brugge

Vernieuwen bufferbekkens apron 2 - Luchthaven Oostende-Brugge

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
04-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45235300 - Bouwwerkzaamheden voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102, bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mathieu Vanderiviere
E-mail
mathieu.vanderiviere@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!