Aankondiging van een opdracht

Renovatie sluizen Ganzenpoot te Nieuwpoort. Fase 1 : Gravensluis, incl. vernieuwen van 4 ebbedeuren en 2 vloeddeuren.

Het voorwerp van de opdracht is het leveren en plaatsen van zes sluisdeuren in de gravensluis m.i.v. het verwijderen van de oude sluisdeuren, vernieuwen van de stalen onderdelen, haalpennen en ladders.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE258 - Arr. Veurne

Opdrachtcodes (CPV)
31720000 - Elektromechanische uitrusting
44212383 - Deuren voor schutsluis
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45248100 - Bouwen van kanaalsluizen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Joris Duyck
E-mail
joris.duyck@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

registratie vereist

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!