Aankondiging van een opdracht

Stock wegenis 2017: Onderhoud en heraanleg werken van de openbare ruimte

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Jette
Postadres
Wemmelsesteenweg, 100
Plaats
Jette
Postcode
1090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stephan Dewulf
E-mail
sdewulf@jette.irisnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

500.000,00 EUR van totale omzet / jaar

Technische en beroepsbekwaamheid

Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer gedurende de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:

20 mensen
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), klasse 3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!