Aankondiging van een opdracht

N1 Gooreind: Heraanleg oversteekplaatsen ter hoogte van bushaltes

Het doel van de aanneming is
-het aanpassen van de bushaltes en de oversteken ter hoogte van het zorgcentrum Amandina op de Bredabaan te Wuustwezel volgens bijgevoegde schetsontwerp. Dit ontwerp is slechts indicatief.
- het aanpassen van het de bushaltes en de oversteken, en de aansluitende zijstraten ter hoogte van de Arthur Boelstraat op de Bredabaan te Wuustwezel.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Opbraak van de bestaande wegenis
- Aanleg van de verbreding van de rijbaan:
- Aanleg van fundering 35 cm dikte
- Aanleg onderlagen (7 + 6 cm APO-A)
- Aanleg toplaag (3 cm SMA-D2)
- Aanleg nieuwe fietspaden
- Fundering 20 cm dikte
- Betonverharding 18 cm dikte
- Aanleg nieuwe (deels) verhoogde bushalteperrons met bushalteband
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
27-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233129 - Bouwen van kruispunt
45233162 - Aanleggen van fietspad
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Annelies De Ridder
E-mail
annelies.deridder@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!