Aankondiging van een opdracht

Diverse werken Ivarem: Containerparken Bonheiden – Bornem – Duffel - Mechelen

Bonheiden:
- Opmaak technisch verslag voor grondverzet, inclusief Milieuhygiënisch onderzoek
- Aanleg van een ondergrondse bufferkoker voor het bufferen van hemelwater;
- Aanleg van een debietsbeperker met noodoverlaat;
- Aanleg van een KWS-afscheider.
Bornem:
- Opmaak technisch verslag voor grondverzet, inclusief Milieuhygiënisch onderzoek
- Aanleg van een ondergronds bufferbekken voor het bufferen van hemelwater;
- Aanleg van een debietsbeperker met noodoverlaat;
- Aanleg van een KWS-afscheider.
Duffel en Mechelen:
- Aanleg van een keerwand in geprefabriceerde betonelementen voor een bestaande keerwand;
- Aanleg van een fundering om de keerwand op te plaatsen;
- Opvullen van de holte tussen de nieuwe en bestaande keerwand.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE212 - Arr. Mechelen

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IVAREM
Postadres
Leuvensesteenweg 443D
Plaats
Mechelen
Postcode
2812
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jo Meskens
E-mail
jo.meskens@ivarem.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: C

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!