Aankondiging van een opdracht

Verbouwen van collectieve woning - perceel ELEKTRICITEIT

Verbouwen van collectieve woning - perceel ELEKTRICITEIT

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE236 - Arr. Sint-Niklaas

Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MFC Hagewinde
Postadres
Poststraat 6
Plaats
Lokeren
Postcode
9160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
bert.vanacker@hagewinde.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!