Aankondiging van een opdracht

20750 - Het vernieuwen van de sanitaire installaties en de muurbekleding in woningen van de CDSCA te Belgrade – Florennes – Philippeville – Dinant

20750 - Het vernieuwen van de sanitaire installaties en de muurbekleding in woningen van de CDSCA te Belgrade – Florennes – Philippeville – Dinant.
De opdracht betreft een meerjarencontract voor 2 jaar te beginnen op het ogenblik van de kennisgeving van de gunning van de opdracht om van rechtswege zonder stilzwijgende verlenging te eindigen op 31/10/2019.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om het contract op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Geen enkele vergoeding zal in dat geval verschuldigd zijn.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
05-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE3 - RÉGION WALLONNE

BE35 - Prov. Namur

BE351 - Arr. Dinant

BE352 - Arr. Namur

BE353 - Arr. Philippeville

Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk
45431200 - Zetten van wandtegels
45453100 - Opknapwerkzaamheden
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres
Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1
Plaats
Neder-Over-Heembeek
Postcode
1120
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Cel Overheidsopdrachten
E-mail
marchespublics@ocasc.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!