Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
KOGEKA vzw
Postadres
Technische Schoolstraat 52
Plaats
Geel
Postcode
2440
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Swa Vanaelst
E-mail
swa.vanaelst@kogeka.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!