Rectificatie

WBK-BB1114: Albertkanaal – Stad Genk: Vernieuwen brug over toegangsgeul Kolenhaven Genk

Het voorwerp van de opdracht is het verhogen van de brug aan de toegangsgeul naar de Kolenhaven van Genk. Dit behelst uit het bouwen van een tijdelijke ondersteuning van de brug, het opvijzelen vande brug en het terugplaatsen van de brug, het eventueel versterken van de bestaande staalstructuur ter hoogte van de tijdelijke opleggingen, het verhogen van de landhoofden, het aanbrengen van aanvullingen van geexpandeerd kleikorrels achter de landhoofden, het bouwen van keermuren, het herprofileren van de toegangshellingen naar de brug, het aanbrengen van nieuwe wegenis op de toegangshellingen van de brug en het realiseren van de afwatering van de brug. Ten noord-oosten van de brug dient het kruispunt met de Kolenhavenstraat opgehoogt te worden en heraangelegd. Onder de oostelijke aanrijhelling ligt ook een bestaande spoortunnel die ook geimpacteerd word door de ophoging. Hiervoor dienen de nodige maatregelen getroffen te worden, die beschreven staan in de documenten en bijgevoegde plannen.

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres:
Havenstraat 44
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Uitvoeringstermijn: FASE 1: studie gedeelte van de opdracht: De uitvoeringstermijn van de studie 40 kalenderdagen FASE 2 : ophoging en vernieuwing kruispunt Swinnenwijerweg met de Kolenhavenstraat De uitvoeringstermijn van de werken 28 KALENDERDAGEN FASE 3 : verhogen van de brug over de toegangsgeul van de Kolenhaven met de bijhorende werken De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 135 werkdagen. Voor iedere fase zal er een apart aanvangsbevel worden verstuurd. De werken dienen zo gepland te worden dat FASE 2 uitgevoerd wordt in week 31, week 32, week 33 en week 34 van 2018. TWB1: plannen in PDF formaat werden toegevoegd bij documenten TWB2: aanpassingen in bestek & meetstaat, detail zie bijgevoegd document TWB2 in bijlage + samenvattende & beschrijvende meetstaat_TWB2
Te lezen:
Uitvoeringstermijn: FASE 1: studie gedeelte van de opdracht: De uitvoeringstermijn van de studie 40 kalenderdagen FASE 2 : ophoging en vernieuwing kruispunt Swinnenwijerweg met de Kolenhavenstraat De uitvoeringstermijn van de werken 28 KALENDERDAGEN FASE 3 : verhogen van de brug over de toegangsgeul van de Kolenhaven met de bijhorende werken De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 135 werkdagen. Voor iedere fase zal er een apart aanvangsbevel worden verstuurd. De werken dienen zo gepland te worden dat FASE 2 uitgevoerd wordt in week 31, week 32, week 33 en week 34 van 2018. TWB1: plannen in PDF formaat werden toegevoegd bij documenten TWB2: aanpassingen in bestek & meetstaat, detail zie bijgevoegd document TWB2 in bijlage + samenvattende & beschrijvende meetstaat_TWB2 TWB3: opmerking op plan WBK-BB1114_F202 (zie bijgevoegd document TWB3) aanpassing in de meetstaat voor post 37 + 38 van ton naar m³

Overige nadere inlichtingen

TWB3: opmerking op plan WBK-BB1114_F202 (zie bijgevoegd document TWB3) aanpassing in de meetstaat voor post 37 + 38 van ton naar m³ Toegevoegd aan de documenten : • Samenvattende opmetinginventaris_TWB3.docx • Samenvattende opmetinginventaris_TWB3.xls • Beschrijvende opmetinginventaris_TWB3.docx

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!